Sử dụng la bàn Lỗ Bang

The Gioi Phong Thuy

Bạn cần phải có thời gian để học cách dò biết những dạng tốt và xấu đang tồn tại trong vùng không gian sống của mình. Đây là kỹ năng cần thiết và có liên quan đến việc sử dụng la bàn — phương pháp xác định những của ngôi nhà theo hướng của la bàn. Không có la bàn, bạn không thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về phong thủy và xác định các hướng cần thiết. cần có tính chính xác, bởi vì không thể đơn giản chia các hướng thành tám hướng. Trên , mỗi hướng được chia thành ba hướng phụ, vì vậy, là bàn có tổng cộng có 24 hướng.

la ban Lo Bang Sử dụng la bàn Lỗ Bang
Tám hướng có Hành và quẻ bát quái đi kèm, và mỗi hướng có ba hướng phụ, hoặc “hướng núi”. Ví dụ, các hướng phụ của hướng Nam là hướng Nam 1, Nam 2, Nam 3.

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger