Giải mã giấc mơ tỉ tượng

The Gioi Phong Thuy

Nằm mơ thấy áo gấm thì được ân sủng.Nằm mơ thây gai góc bùn lầy thì mưu không thành.

dream

– Đến huyện lỵ, vào nhà quan thì mơ thấy quan tài.
– Được tiền: mơ thấy bẩn thỉu.
– Vinh hiển phú quý thì nằm mơ thấy lên cao.
– Nằm thì mưa.
– Nằm mơ thấy gọi chó thì được ăn.
– Nằm mơ thấy áo trắng thì có việc chôn cất.
– Nằm mơ thấy áo gấm thì được ân sủng.
Nằm mơ thây gai góc bùn lầy thì mưu không thành

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger