Giải mã các giấc mơ đời xưa

The Gioi Phong Thuy

Nằm mơ thấy tiên thánh đến nhà: điềm đại cát. Nằm mơ thấy thái tử: đại cát, có tước vương hầu.

1bPMs-1sO-1

– Nằm mơ thấy thiên tử: đại quý, đại cát.
– Nằm mơ thấy thái tử: đại cát, có tước vương hầu.
– Nằm mơ thấy nói chuyện với người xưa: thông minh.
– Nằm mơ thấy đối diện với quan trưởng sử: điềm lành.
– Nằm mơ thấy vương nữ: đại cát lợi.
– Nằm mơ thấy gần quan lớn: đại cát.
– Nằm mơ thấy quan cần gặp: đại cát.
– Nằm mơ thấy gặp thần nhân, đại cát.
– Nằm mơ thấy người gọi mình là quan: lành.
– Nằm mơ thấy sứ quân vào cửa: điềm rất tốt.
– Nằm mơ thấy vái đại quan: điềm quý, lành, có lợi.
– Nằm mơ thấy tiên thánh đến nhà: điềm đại cát.
– Nằm mơ thấy đọc văn xin tha tội: mọi sự đều tốt.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger