bức tường

Những loại tranh có tác dụng tránh tà, cầu bình yên cho gia đình

Trong Đạo giáo, trên chiếc quạt giấy cũ vẽ hình một cái bùa, treo trước cửa có thể tránh tà và hóa giải sát khí. Sau này biến thành chiếc quạt và bức tranh quạt treo

Hotline 24H Facebook Messenger